کنش بی‌خشونت

 

مفهومهای بنیادین ساتیاگراها: مكتب خشونتپرهيزی گاندی

۱. «ساتیا» واژه‌ای سانسکریت به معنی حقيقت است؛ به طور ضمنی معنیهایی همچون ذهنيت باز، صداقت، و انصاف را نيز میرساند.

الف- عقيدهها و باورهای هر فرد تنها بخشی از حقيقت را نمايندگی میکنند.

ب- برای دستيابی به بخش بيشتری از حقيقت، بايد از راه همكاری، همديگر را در حقيقتهای خود سهيم كنيم.

پ- اين كار به تمايل شديد و عزم ما برای ارتباطگيری نياز دارد، كه به نوبهٔ خود مستلزم پرورش و بهسازی مهارتهای ارتباطی مورد نياز است.

ت- التزام به ديدن هر چه بيشتر حقيقت به اين معنی است كه ما نمیتوانیم خود يا ديگران را دستهبندی كنيم.

۲. «آهيمسا» ـــ پرهيز از آسيب رساندن به ديگران.

الف- تعهد به ارتباطگيری و سهيم نمودن يكديگر در بخشهای حقيقت ما را به رعايت آهیمسا فرمان میدهد. خشونت مسیرهای ارتباطی را مسدود میکند.

ب- اينكه مفهوم آهیمسا در بيشتر مذهبهای بزرگ وجود دارد، ما را به اين نتيجه میرساند كه اگر چه بسياری از مردم آن را رعايت نمیکنند، اما چونان يك آرمان بدان ارج میگذارند.

پ– آهیمسا بيانگر اين خواست و آرزوی ماست كه انسانيت ما و ديگران بالیده و متجلی گردد و محترم شمرده شود.

ت- برای به كار بستن آهیمسا، بايد بياموزيم كه مخالفانمان را صادقانه دوست بداريم.

۳. «تاپاسيا» ـــ آمادگی برای از خودگذشتگی.

الف- يك ساتیاگراهی (فرد پايبند به مرام ساتیاگراها) بايد بار هر گونه فداكاری ناشی از مبارزهای كه آغاز كرده است را خود بر دوش بگيرد، نه اينكه آن فداكاری يا رنج را بر مخالف خود تحميل كند، چرا كه اگر چنين كند، مخالف از او رويگردان میشود و دستيابی به آن بخش از حقيقت كه نزد اوست ناممكن خواهد شد.

ب- فرد ساتياگراهی همواره بايد راهِ گريز آبرومندانهای را برای مخالف خود باز بگذارد. هدف اين است كه چشمانداز گستردهتری از حقيقت و عدالت كشف شود. هدف اين نيست كه بر مخالف پيروز شويم.

ـــــــــــــــــ

© Ali Negahban, of Persian Language Services, translated this article in collaboration with Center for the Study of Strategic Nonviolent Defense, which has a royalty-free, non-exclusive and irrevocable right to reproduce, publish or otherwise use, and to authorize others to use, any copyrightable material that is developed under and as a result of the above agreement.

  • پدید آورنده :

نوشته‌های همانند