• در باره‌ی: Editor

کارهای دیگر Editor:

  • کیستیم و کجاییم؟

    در جهان بی لنگری که می‌زییم، مفهوم‌هایی چون ریشه و خاک باید به گونه‌ای دیگر معنا شوند. بسیار گفته‌اند که […]

  • نشر ایرانی

    سارا شاد در گفت‌و‌گو با علی نگهبان – “صحبت از برگزیدن این شیوه یا آن یکی برای انتشار کتاب درباره […]